DiviNews

Devices

Design

Reviews

Apps

Photography

Business

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). With the support of Turkey and the involvement of Syrian mercenaries, Azerbaijan [...]

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war, 135 militaries were killed on the Armenian side, and over 20 prisoners of war were taken. [...]

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնին թեկնածության առաջադրման համար: Գործադիր տնօրենը՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների [...]

Invitation For Tender To Form A Part Of The Civil Society Platform Under The Eu-Armenia Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement

The Selection Committee, set up to form the composition of Armenian non-governmental organizations and foundations of the Civil Society Platform (henceforth referred to as the Platform), provided for in Article 366 of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), invites candidates to participate in the tender for membership in the Platform as candidates. Non-governmental [...]

Forum of Democratic Social and Political Forces for European Integration of Armenia

March 28, 2024, Yerevan The Armenian National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum and the EU-Armenia (CEPA) Civil Society Platform, in collaboration with four extra-parliamentary democratic opposition parties, organized a regular Forum of Democratic Social and Political forces for the European integration of Armenia on March 28 at Ani Grand Hotel. In his opening [...]

Statement on unanimity of Armenia’s civil society and democratic political forces representing the opposition regarding Armenia’s application for membership in the European Union

28 March 2024, Yerevan Welcoming the special resolution on the relations between the European Union and Armenia, adopted by the European Parliament with 504 votes in favor on March 13 of this year, which calls on the European Commission to strengthen and establish closer relations between Armenia and the European Union and to consider the [...]

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM ARMENIAN NATIONAL PLATFORM IN CONNECTION WITH THE FILM TITLED “ANTI-TERROR” TO BE SCREENED BY THE AZERBAIJANI PROPAGANDA MACHINE ON MARCH 28

To the Prime Minister, the Government and the National Assembly of the Republic of Armenia, the EaP CSF, the five permanent members of the United Nations Security Council, the embassies operating in the Republic of Armenia, international organizations, the communities in Armenia and the Diaspora, to prevent the screening of the film titled "Anti-Terror" scheduled [...]

European Union Mission in Armenia – First Anniversary: Contributing to Human Security and Confidence-Building

March 15, 2024- Yerevan On March 14, 2024, a roundtable discussion was convened in Yerevan, featuring Dr. Markus Ritter, Head of Mission of the European Union Mission in Armenia (EUMA), his team, and representatives from the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF ANP). This meeting was initiated by Edgar [...]

Armenia-EU Cooperation: Current State of Play and Mapping the Way Forward

March 09, 2024- Yerevan On March 7, 2024, a pivotal meeting took place, featuring H.E. Ambassador Vassilis Maragos, Head of the EU Delegation to Armenia, as a key speaker with members from the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum. Edgar Khachatryan, President of the Peace Dialogue NGO and national facilitator of [...]

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). With the support of Turkey and the involvement of Syrian mercenaries, Azerbaijan [...]

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war, 135 militaries were killed on the Armenian side, and over 20 prisoners of war were taken. [...]

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնին թեկնածության առաջադրման համար: Գործադիր տնօրենը՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների [...]

Invitation For Tender To Form A Part Of The Civil Society Platform Under The Eu-Armenia Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement

The Selection Committee, set up to form the composition of Armenian non-governmental organizations and foundations of the Civil Society Platform (henceforth referred to as the Platform), provided for in Article 366 of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), invites candidates to participate in the tender for membership in the Platform as candidates. Non-governmental [...]

Forum of Democratic Social and Political Forces for European Integration of Armenia

March 28, 2024, Yerevan The Armenian National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum and the EU-Armenia (CEPA) Civil Society Platform, in collaboration with four extra-parliamentary democratic opposition parties, organized a regular Forum of Democratic Social and Political forces for the European integration of Armenia on March 28 at Ani Grand Hotel. In his opening [...]

Latest In Popular Categories

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). With the support of Turkey and the involvement of Syrian mercenaries, Azerbaijan [...]

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war, 135 militaries were killed on the Armenian side, and over 20 prisoners of war were taken. [...]

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնին թեկնածության առաջադրման համար: Գործադիր տնօրենը՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների [...]

Invitation For Tender To Form A Part Of The Civil Society Platform Under The Eu-Armenia Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement

The Selection Committee, set up to form the composition of Armenian non-governmental organizations and foundations of the Civil Society Platform (henceforth referred to as the Platform), provided for in Article 366 of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), invites candidates to participate in the tender for membership in the Platform as candidates. Non-governmental [...]

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). With the support of Turkey and the involvement of Syrian mercenaries, Azerbaijan [...]

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war, 135 militaries were killed on the Armenian side, and over 20 prisoners of war were taken. [...]

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնին թեկնածության առաջադրման համար: Գործադիր տնօրենը՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների [...]

Invitation For Tender To Form A Part Of The Civil Society Platform Under The Eu-Armenia Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement

The Selection Committee, set up to form the composition of Armenian non-governmental organizations and foundations of the Civil Society Platform (henceforth referred to as the Platform), provided for in Article 366 of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), invites candidates to participate in the tender for membership in the Platform as candidates. Non-governmental [...]

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). With the support of Turkey and the involvement of Syrian mercenaries, Azerbaijan [...]

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war, 135 militaries were killed on the Armenian side, and over 20 prisoners of war were taken. [...]

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնին թեկնածության առաջադրման համար: Գործադիր տնօրենը՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների [...]

Invitation For Tender To Form A Part Of The Civil Society Platform Under The Eu-Armenia Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement

The Selection Committee, set up to form the composition of Armenian non-governmental organizations and foundations of the Civil Society Platform (henceforth referred to as the Platform), provided for in Article 366 of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), invites candidates to participate in the tender for membership in the Platform as candidates. Non-governmental [...]

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). With the support of Turkey and the involvement of Syrian mercenaries, Azerbaijan [...]

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war, 135 militaries were killed on the Armenian side, and over 20 prisoners of war were taken. [...]

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնին թեկնածության առաջադրման համար: Գործադիր տնօրենը՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների [...]

Invitation For Tender To Form A Part Of The Civil Society Platform Under The Eu-Armenia Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement

The Selection Committee, set up to form the composition of Armenian non-governmental organizations and foundations of the Civil Society Platform (henceforth referred to as the Platform), provided for in Article 366 of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), invites candidates to participate in the tender for membership in the Platform as candidates. Non-governmental [...]

Divi Meetup 2019, San Francisco

Trending Now

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). With the support of Turkey and the involvement of Syrian mercenaries, Azerbaijan [...]

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war, 135 militaries were killed on the Armenian side, and over 20 prisoners of war were taken. [...]

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնին թեկնածության առաջադրման համար: Գործադիր տնօրենը՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների [...]

Invitation For Tender To Form A Part Of The Civil Society Platform Under The Eu-Armenia Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement

The Selection Committee, set up to form the composition of Armenian non-governmental organizations and foundations of the Civil Society Platform (henceforth referred to as the Platform), provided for in Article 366 of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), invites candidates to participate in the tender for membership in the Platform as candidates. Non-governmental [...]

Forum of Democratic Social and Political Forces for European Integration of Armenia

March 28, 2024, Yerevan The Armenian National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum and the EU-Armenia (CEPA) Civil Society Platform, in collaboration with four extra-parliamentary democratic opposition parties, organized a regular Forum of Democratic Social and Political forces for the European integration of Armenia on March 28 at Ani Grand Hotel. In his opening [...]

Statement on unanimity of Armenia’s civil society and democratic political forces representing the opposition regarding Armenia’s application for membership in the European Union

28 March 2024, Yerevan Welcoming the special resolution on the relations between the European Union and Armenia, adopted by the European Parliament with 504 votes in favor on March 13 of this year, which calls on the European Commission to strengthen and establish closer relations between Armenia and the European Union and to consider the [...]

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM ARMENIAN NATIONAL PLATFORM IN CONNECTION WITH THE FILM TITLED “ANTI-TERROR” TO BE SCREENED BY THE AZERBAIJANI PROPAGANDA MACHINE ON MARCH 28

To the Prime Minister, the Government and the National Assembly of the Republic of Armenia, the EaP CSF, the five permanent members of the United Nations Security Council, the embassies operating in the Republic of Armenia, international organizations, the communities in Armenia and the Diaspora, to prevent the screening of the film titled "Anti-Terror" scheduled [...]

European Union Mission in Armenia – First Anniversary: Contributing to Human Security and Confidence-Building

March 15, 2024- Yerevan On March 14, 2024, a roundtable discussion was convened in Yerevan, featuring Dr. Markus Ritter, Head of Mission of the European Union Mission in Armenia (EUMA), his team, and representatives from the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF ANP). This meeting was initiated by Edgar [...]

Armenia-EU Cooperation: Current State of Play and Mapping the Way Forward

March 09, 2024- Yerevan On March 7, 2024, a pivotal meeting took place, featuring H.E. Ambassador Vassilis Maragos, Head of the EU Delegation to Armenia, as a key speaker with members from the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum. Edgar Khachatryan, President of the Peace Dialogue NGO and national facilitator of [...]

JOINT STATEMENT BY THE EAP CSF STEERING COMMITTEE AND EAP CSF NATIONAL PLATFORMS ON THE SECOND ANNIVERSARY OF RUSSIA’S FULL-SCALE INVASION OF UKRAINE

BRUSSELS, 23 FEBRUARY 2024 The Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum and its six National Platforms in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine strongly condemn the continuation of the Russian Federation’s military aggression against Ukraine and its people. 24 February 2024 marks the second year of a full-scale invasion, the darkest [...]

Letter of Condolence of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the demise of Alexei Navalny

Yerevan, February 19, 2024 The Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum expresses its deepest condolences to the relatives and friends of Alexei Navalny, a Russian opposition public and political figure, a tireless and selfless fighter against tyranny and corruption, for a free and democratic Russia, and to the entire democratic society [...]

Call for EaP CSF Delegates for 2024 – 2026 cycle

On behalf of the EaP CSF Steering Committee, we would like to inform you that the call for delegates for the 2024-2026 cycle of the Eastern Partnership Civil Society Forum is now open for applications. To get more information on the call, please consult this page. You can submit your application in either English or [...]

EaP CSF Armenian National Platform Annual Assembly elected a new facilitator

20․12․2023թ․, Yerevan EaP CSF Armenian National Platform Annual Assembly elected a new facilitator The Annual Assembly of the Eastern Partnership Civil Society Forum’s Armenian National Platform took place, which followed the EaP CSF Annual Assembly held in Brussels. The ANP Annual Assembly adopted a number of statutory amendments. Among them, it was stipulated in the [...]

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). With the support of Turkey and the involvement of Syrian mercenaries, Azerbaijan [...]

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war, 135 militaries were killed on the Armenian side, and over 20 prisoners of war were taken. [...]

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնին թեկնածության առաջադրման համար: Գործադիր տնօրենը՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների [...]

Invitation For Tender To Form A Part Of The Civil Society Platform Under The Eu-Armenia Comprehensive And Enhanced Partnership Agreement

The Selection Committee, set up to form the composition of Armenian non-governmental organizations and foundations of the Civil Society Platform (henceforth referred to as the Platform), provided for in Article 366 of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), invites candidates to participate in the tender for membership in the Platform as candidates. Non-governmental [...]

Forum of Democratic Social and Political Forces for European Integration of Armenia

March 28, 2024, Yerevan The Armenian National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum and the EU-Armenia (CEPA) Civil Society Platform, in collaboration with four extra-parliamentary democratic opposition parties, organized a regular Forum of Democratic Social and Political forces for the European integration of Armenia on March 28 at Ani Grand Hotel. In his opening [...]

Statement on unanimity of Armenia’s civil society and democratic political forces representing the opposition regarding Armenia’s application for membership in the European Union

28 March 2024, Yerevan Welcoming the special resolution on the relations between the European Union and Armenia, adopted by the European Parliament with 504 votes in favor on March 13 of this year, which calls on the European Commission to strengthen and establish closer relations between Armenia and the European Union and to consider the [...]

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM ARMENIAN NATIONAL PLATFORM IN CONNECTION WITH THE FILM TITLED “ANTI-TERROR” TO BE SCREENED BY THE AZERBAIJANI PROPAGANDA MACHINE ON MARCH 28

To the Prime Minister, the Government and the National Assembly of the Republic of Armenia, the EaP CSF, the five permanent members of the United Nations Security Council, the embassies operating in the Republic of Armenia, international organizations, the communities in Armenia and the Diaspora, to prevent the screening of the film titled "Anti-Terror" scheduled [...]

Armenia-EU Cooperation: Current State of Play and Mapping the Way Forward

March 09, 2024- Yerevan On March 7, 2024, a pivotal meeting took place, featuring H.E. Ambassador Vassilis Maragos, Head of the EU Delegation to Armenia, as a key speaker with members from the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum. Edgar Khachatryan, President of the Peace Dialogue NGO and national facilitator of [...]

Stay Up to Date With The Latest News & Updates

Access Premium Content

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Join Our Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Follow Us

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque