DiviNews

Devices

Design

Reviews

Apps

Photography

Business

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh...

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war,...

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական...

Presentation of the Alternative Public Monitoring of the Actions of the 4th Anti-Corruption Strategy of the RA to be performed in 2022 took place

“Armenian Lawyers’ Association” NGO, “Europe in Law Association” NGO, and the Union of Manufacturers and Businessmen of Armenia, in cooperation with the CSO Anti-Corruption Coalition of Armenia, have carried out the alternative public monitoring of the Actions of the...

“The Meaning and Purpose of the Eastern Partnership in a Situation of Urgent Challenges: the Perspective of Armenia”
WORKSHOP

April 15, 2023, Yerevan On April 15, the Eastern Partnership Civil Society Forum’s Armenian National Platform (EaP CSF ANP) in cooperation with Sweden for Eastern Partnership ForumCiv organized a workshop on the topic “The meaning and purpose of the Eastern...

The Armenian National Platform calls on the RA authorities to ratify the Rome Statute

March 30, 2023, Yerevan The Armenian National Platform of the EU Eastern Partnership Civil Society Forum, - Attaching paramount importance to the protection of international law in Armenia and the region; - Considering as a priority the proper investigation of...

The Armenian National Platform is concerned about the nomination of the Human Rights Defender of Armenia by the RA authorities

March 30, 2023, Yerevan The Armenian National Platform of the EU Eastern Partnership Civil Society Forum expresses its serious concern regarding the nomination of the Deputy Prosecutor General by the ruling "Civil Contract" party as the candidate for the Human Rights...

European Parliament resolution of 15 March 2023 on EU-Armenia relations (2021/2230(INI))

P9_TA(2023)0081 EU-Armenia relations Committee on Foreign Affairs PE736.479 European Parliament resolution of 15 March 2023 on EU-Armenia relations (2021/2230(INI)) The European Parliament, –       having regard to the Comprehensive and...

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh...

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war,...

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական...

Latest In Popular Categories

Divi Meetup 2019, San Francisco

Trending Now

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh...

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war,...

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական...

Presentation of the Alternative Public Monitoring of the Actions of the 4th Anti-Corruption Strategy of the RA to be performed in 2022 took place

“Armenian Lawyers’ Association” NGO, “Europe in Law Association” NGO, and the Union of Manufacturers and Businessmen of Armenia, in cooperation with the CSO Anti-Corruption Coalition of Armenia, have carried out the alternative public monitoring of the Actions of the...

“The Meaning and Purpose of the Eastern Partnership in a Situation of Urgent Challenges: the Perspective of Armenia”
WORKSHOP

April 15, 2023, Yerevan On April 15, the Eastern Partnership Civil Society Forum’s Armenian National Platform (EaP CSF ANP) in cooperation with Sweden for Eastern Partnership ForumCiv organized a workshop on the topic “The meaning and purpose of the Eastern...

The Armenian National Platform calls on the RA authorities to ratify the Rome Statute

March 30, 2023, Yerevan The Armenian National Platform of the EU Eastern Partnership Civil Society Forum, - Attaching paramount importance to the protection of international law in Armenia and the region; - Considering as a priority the proper investigation of...

The Armenian National Platform is concerned about the nomination of the Human Rights Defender of Armenia by the RA authorities

March 30, 2023, Yerevan The Armenian National Platform of the EU Eastern Partnership Civil Society Forum expresses its serious concern regarding the nomination of the Deputy Prosecutor General by the ruling "Civil Contract" party as the candidate for the Human Rights...

European Parliament resolution of 15 March 2023 on EU-Armenia relations (2021/2230(INI))

P9_TA(2023)0081 EU-Armenia relations Committee on Foreign Affairs PE736.479 European Parliament resolution of 15 March 2023 on EU-Armenia relations (2021/2230(INI)) The European Parliament, –       having regard to the Comprehensive and...

European Parliament resolution of 15 March 2023 on EU-Azerbaijan relations (2021/2231(INI))

P9_TA(2023)0082 EU-Azerbaijan relations Committee on Foreign Affairs PE736.480 European Parliament resolution of 15 March 2023 on EU-Azerbaijan relations (2021/2231(INI)) The European Parliament, –       having regard to the European...

Statement of the Eastern Partnership Civil Society Forum’s Armenian National Platform regarding the 3-month-long blockade of the Lachin Corridor, killing of three Artsakh police officers, and on the ongoing developments in Georgia

March 10, 2023, Yerevan On March 5th, 2023, an Azerbaijani terrorist-diversion group infiltrated into the territory of Artsakh and committed a war crime, by killing three police officers and injured one who were moving through the territory by car. This incident is...

Statement by Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the introduction of the draft law “On Transparency of Foreign Influence”, known as “Foreign Agent Law” in Georgia

The Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum calls on the Parliament of Georgia to fully and immediately withdraw the proposed law on “transparency of foreign influence” from consideration. We stand in solidarity with the Georgian National...

Statement by representatives of the civil society of Armenia and the democratic opposition on agreement on the issue of Armenia's European integration

21 February 2023, Yerevan А Conference of Armenian civil society and opposition democratic forces was held today, convened by Hovsep Khurshudyan, the National Facilitator of the Armenian National Platform of the EU EaP CSF, and Tigran Khzmalyan, the Chairman of the...

STATEMENT OF THE EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM’S ARMENIAN NATIONAL PLATFORM ON THE CONDEMNATION OF RACIST ACTIONS OF AZERBAIJAN AGAINST THE REPUBLIC OF ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH) AND THE NECESSITY TO RESTORE ARMENIAN TOPONYMS ON THE “GOOGLE MAPS” PLATFORM

21 September 2022, Yerevan In the autumn of 2020, in violation of the 1st and the 33rd Articles of the United Nations Charter on Peaceful Settlement of international disputes, the Republic of Azerbaijan unleashed a war against the unrecognized Republic of Artsakh...

Statement of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the current state of the Armenian-Azerbaijani conflict and the recent act of aggression initiated by Aliyev’s regime against Armenia and the Azerbaijani society

19 September 2022Azerbaijani authoritarian regime’s attack on the sovereign territory of Armenia, launched on September 13, is another violent wave of the long-lasting conflict that continues to destroy infrastructures, and harm nature. As a result of this new war,...

Մրցույթ «ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ Քարտուղարություն» նորաստեղծ ՀԿ գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ՝ որպես ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ գործառնական մարմին գործող «Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Քարտուղարություն» հասարակական...

Stay Up to Date With The Latest News & Updates

Access Premium Content

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Join Our Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Follow Us

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque